7 Hole Par 4 / H.C 9

BLUE 311yard
WHITE 258yard
RED 221yard

중앙을 공략하며 210yard 지점의 우측벙커 주의